Privacybeleid Website


 

 

PRIVACYBELEID WEBSITE

Wij hebben dit Privacybeleid opgesteld om aan te tonen dat wij waarde hechten aan uw privacy. Het Privacybeleid beschrijft de beleidsregels van Lincoln Electric Company en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 'Lincoln Electric') voor het verzamelen, verwerken en overdragen van persoonlijk herkenbare gegevens die worden verzameld op door Lincoln Electric onderhouden websites (hierna te noemen: 'Persoonsgegevens').


In dit Privacybeleid kunt u lezen:

     • Welke Persoonsgegevens we verzamelen
     • Hoe we deze Persoonsgegevens gebruiken 
     • Hoe we deze Persoonsgegevens mogelijk delen
     • Hoe we deze Persoonsgegevens beschermen
     • Welke keuzes u heeft ten aanzien van uw Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van door Lincoln Electric onderhouden websites (gezamenlijk 'de Website') en/of Persoonsgegevens naar Lincoln Electric te verzenden, stemt u in met alle door ons uitgevoerde acties ten aanzien van uw Persoonsgegevens zoals in dit Privacybeleid vermeld. Stemt u niet in met het verzamelen, verwerken en overdragen van uw Persoonsgegevens zoals in dit Privacybeleid vermeld, maak dan geen gebruik van deze Website en stuur ons geen Persoonsgegevens toe.

Deze Website bevat links naar websites van derden. Lincoln Electric heeft dergelijke websites niet in beheer en is niet verantwoordelijk voor de exploitatie ervan. Heeft u vragen over de privacyregels van dergelijke websites, raadpleeg dan hun respectievelijke privacybeleid.


Internationale overdracht van uw Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In sommige gevallen worden uw Persoonsgegevens mogelijk ook opgeslagen op servers in het land waar de gelieerde onderneming van Lincoln Electric is gevestigd dat binnen de door u opgegeven regio producten verkoopt of vermarkt.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij en hoe worden deze gebruikt?

Lincoln Electric verzamelt Persoonsgegevens met als doel informatie of updates over Lincoln Electric of zijn producten of booglassen te verstrekken aan bezoekers van de Website. Daarnaast kunnen we uw Persoonsgegevens voor interne doeleinden gebruiken, waaronder het beheer van de Website, gegevensanalyses en de naleving van wetten of juridische procedures en de beleidsregels en procedures van Lincoln Electric.

Door u verstrekte Persoonsgegevens

Wij verzamelen de Persoonsgegevens die u op de Website wenst in te voeren. Enkele voorbeelden van verzamelde gegevens en de toepassing ervan:

• Contact opnemen en vragen stellen aan deskundigen: U kunt een inlichtingenverzoek of opmerking naar Lincoln Electric verzenden met daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Lincoln Electric gebruikt deze informatie om op uw inlichtingenverzoek te reageren.

• Vragenlijsten en enquêtes: Lincoln Electric kan de gebruikers van de Website verzoeken een online enquête of opiniepeiling in te vullen om zo input te verzamelen over onze huidige of toekomstige producten en het gebruik ervan. Via deze onderzoeken zijn we beter in staat om aan uw behoeften te voldoen. Tijdens de enquêtes vragen we u mogelijk om uw naam en contactgegevens, zodat we u informatie over onze producten en zaken als lassen en snijden kunnen toesturen in de vorm van een nieuwsbrief of overige marketingmaterialen.

• Producten, accessoires en verzoek om garantieverlenging: Wanneer u via de Website producten aanschaft, vragen wij om uw contactgegevens en uw verzend- en factuuradres. Daarnaast wordt u gevraagd om uw creditcardnummer en beveiligingscode aan ons creditcardverwerkingsbedrijf 3Delta Systems (3dsi.com) te verstrekken voor de verwerking van uw betaling. Lincoln Electric heeft geen toegang tot uw creditcardgegevens en bewaart deze niet. In de VS kunt u uw Lincoln Electric producten bovendien hier registreren zodat we u informatie-updates kunnen toesturen.

• Distributeur zoeken: Wanneer u de Website gebruikt om de dichtstbijzijnde Lincoln Electric-distributeur te vinden, vragen wij u om een locatie. De informatie over uw locatie kan worden opgeslagen en geanalyseerd voor statistische doeleinden.

• Updates klanten en investeerders: Wij vragen u mogelijk om uw contactinformatie om u updates over onze producten, veiligheidsinformatiebladen, veiligheid en zakelijke investeerders te kunnen toesturen.

• myLincoln account: Wanneer u op de Website een account aanmaakt, verzamelen we mogelijk de door u verzonden accountinformatie, zoals uw naam, e-mailadres en inloggegevens. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw bestellingen via de account, zoals uw aankoopgeschiedenis.

• E-mails voor marketinginformatie: Indien u uw e-mailadres verstrekt en instemt met het ontvangen van marketinginformatie kunnen wij u per e-mail nuttige informatie toesturen over onze producten en over lassen en snijden, zoals advertenties, filmpjes, prijsvragen, kortingen en elektronische nieuwsbrieven. Zie het onderdeel 'Uw keuzes ten aanzien van uw Persoonsgegevens' in dit Privacybeleid voor informatie over hoe u zich voor deze berichten kunt afmelden.

• Overige vormen van contact waarbij u vrijwillig Persoonsgegevens verstrekt: U kunt ook op andere manieren Persoonsgegevens aan ons verstrekken, zoals door middel van persoonlijk contact, commentaarvensters op de Website of per e-mail via de Website. Wij zullen dergelijke Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid behandelen.

              

Persoonsgegevens vanuit andere bronnen

Lincoln Electric houdt op verschillende manieren informatie bij over bezoeken aan de Website, bijvoorbeeld door middel van cookies. Deze statistieken worden met behulp van Google Analytics geanalyseerd. De resultaten worden intern gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en worden niet aan derden verstrekt. U kunt voorkomen dat Google Analytics u bij volgende bezoeken aan de Website herkent door cookies op uw browser uit te schakelen.

Cookies

Raadpleeg hier ons cookiebeleid om te zien hoe wij via cookies op de Website informatie verzamelen.

Logbestanden

De Website maakt gebruik van Internet Protocol ('IP')-adressen om trends te analyseren, de Website te beheren, bewegingen van bezoekers te volgen en brede demografische informatie te verzamelen voor cumulatief gebruik. Wij koppelen geen IP-adressen aan uw persoonlijk herkenbare informatie, tenzij u bent ingelogd op uw myLincoln account. In dat geval wordt uw IP-adres gekoppeld aan uw myLincolnUserID. Een Internet Service Provider ('ISP') wijst op het moment dat u verbinding maakt doorgaans een willekeurig dynamisch IP-adres toe. Gebruikers van een Local Area Network ('LAN'), DSL of kabelmodem krijgen mogelijk een statisch, permanent IP-adres toewezen aan een bepaalde computer. De IP-adressen van bezoekers aan de Website kunnen door ons worden opgeslagen. Hoewel een IP-adres wel uw ISP of regio onthult, kunnen wij niet louter op basis van uw IP-adres uw identiteit bepalen.

Privacy van kinderen

De Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan dertien jaar en we verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen. We zullen u bij uw aanmelding vragen te bevestigen dat u deze gegevens niet aan ons of op de Website heeft verstrekt. Mochten wij vaststellen dat dergelijke gegevens zijn verstrekt of op de Website zijn geplaatst, dan zullen wij deze uit onze bestanden verwijderen.


Hoe delen wij uw Persoonsgegevens?

Lincoln Electric doet niet aan de verkoop of lease van Persoonsgegevens, zoals e-mailadressen die via de Website zijn verzameld. Enkele voorbeelden van manieren waarop we uw informatie delen:

• Externe serviceproviders: Wij delen uw Persoonsgegevens met externe serviceproviders waarmee wij een dienstverleningsovereenkomst zijn aangegaan. We schakelen bijvoorbeeld derden in om ons te helpen vaststellen welke marketinginformatie voor u van nut kan zijn. Daarnaast kunnen we uw Persoonsgegevens aan een advocaat verstrekken bij het inwinnen van juridisch advies. We maken gebruik van een externe serviceprovider bij de verwerking van door u verstrekte factuurgegevens, waaronder uw creditcardgegevens. We verplichten deze derden om dezelfde beveiligingsmaatregelen op uw Persoonsgegevens toe te passen als wij.

• Verplichte openbaarmaking: Wij kunnen worden verplicht tot het delen van Persoonsgegevens naar aanleiding van een rechterlijk bevel, dagvaarding, verzoek tot openbaring, overige juridische procedure of anderszins door de wet voorgeschreven.

• Naleving van de wet en bescherming: Wij kunnen accountgegevens en overige Persoonsgegevens openbaar maken wanneer dit ons inziens noodzakelijk is om aan de wet te voldoen of om de rechten, eigendommen of veiligheid te waarborgen van Lincoln Electric, onze gebruikers of anderen. Dit omvat mogelijk de uitwisseling van Persoonsgegevens met externe bedrijven en organisaties om fraude te voorkomen en het kredietrisico te verlagen.

• Zakelijke transacties: Wij maken uw Persoonsgegevens mogelijk openbaar aan potentiële kopers van enig belang in Lincoln Electric of zijn activa.

Remarketing

Bij uw bezoek aan onze Website plaatst Lincoln Electric mogelijk cookies op uw computer (of ander apparaat waarmee u een internetverbinding maakt) waarna externe leveranciers als Google en DataXU mogelijk advertenties voor Lincoln Electric tonen op websites die u bezoekt ('remarketing cookies'). Remarketing cookies verzamelen uitsluitend informatie over de pagina's die u op de Website heeft bezocht om u advertenties te kunnen tonen van producten die mogelijk interessant voor u zijn.

U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door naar Google advertentie-instellingen te gaan. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door externe leveranciers uitschakelen door naar de pagina Network Advertising Initiative opt-out of DoubleClick opt-out te gaan.

Zie hier ons cookiebeleid voor meer informatie over remarketing cookies.

Onze reactie op uw Do Not Track-browsersignaal

We ondersteunen de Do Not Track (DNT)-optie van uw browser. DNT is een voorkeur die u in uw browserinstellingen kunt aangeven en waarmee u websites die u bezoekt laat weten dat u niet wenst dat uw persoonlijk herkenbare gegevens worden verzameld.

Naleving Californische Online Privacy Protection Act / uw privacyrechten in Californië

Inwoners van Californië die deze Website bezoeken, kunnen verzoeken om bepaalde informatie met betrekking tot onze mogelijke openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden ten behoeve van direct marketing. U kunt dit verzoek indienen per e-mail of per post naar:

The Lincoln Electric Company

22801 St. Clair Avenue

Cleveland, OH 44117


Hoe worden uw Persoonsgegevens beschermd?

Gegevensbeveiliging

Lincoln Electric neemt alle redelijke maatregelen om Persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Lincoln Electric maakt gebruik van passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de Persoonsgegevens die we verzamelen te beveiligen en beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Wij wijzen u er op dat ondanks onze redelijke inspanningen geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is en wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens daarom niet kunnen waarborgen.

 

Uw keuzes ten aanzien van uw Persoonsgegevens

Afmelden voor e-mailberichten

U kunt er voor kiezen niet langer marketing- of reclameberichten per e-mail te ontvangen door u hier af te melden, door op de afmeldlink onder aan het e-mailbericht te klikken of door ons per e-mail te verzoeken om u af te melden.

Bijwerken van Persoonsgegevens

Via de link in het onderdeel 'Contact opnemen' in dit Privacybeleid kunt u uw actuele of gecorrigeerde Persoonsgegevens toezenden of ons vragen uw Persoonsgegevens te wissen.

Indien u een account heeft en bij ons inlogt, biedt de Website u de optie om eerdere informatie bij te werken of te corrigeren door in te loggen op uw account en achtereenvolgens te klikken op User Admin Center en My Profile voor toegang tot uw Persoonsgegevens. Hier kunt u uw onjuiste gegevens corrigeren, wijzigen of wissen.

Integriteit van gegevens

Lincoln Electric verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met dit Privacybeleid en voor het doeleinde waarvoor het is verzameld of waarvoor u toestemming heeft gegeven. Voor zover noodzakelijk voor deze doeleinden zal Lincoln Electric redelijke maatregelen treffen om te zorgen dat Persoonsgegevens juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn voor het beoogde doeleinde.

Bewaren van gegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bewaren zolang door de relevante wetgeving toegestaan of verplicht.

Bezorgdheid

Bent u bezorgd om de privacy van de Persoonsgegevens die u aan Lincoln Electric heeft verstrekt, stuur ons dan een e-mail. Lincoln Electric zal uw klachten onderzoeken en trachten op te lossen, evenals eventuele conflicten ten aanzien van het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens krachtens dit Privacybeleid.

Contact opnemen

Heeft u vragen over dit Privacybeleid, de exploitatie van de Website of uw omgang met de Website, stuur ons dan een e-mail of neem contact met ons op via het onderstaande adres:

Webmaster

The Lincoln Electric Company

22801 St. Clair Avenue

Cleveland, OH 44117

 

UDATES PRIVACYBELEID

Eventuele wijzigingen op ons Privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd, waarbij tevens de bovenvermelde wijzigingsdatum van het Privacybeleid zal worden aangepast. Indien dit Privacybeleid wezenlijk wordt aangepast op een wijze die invloed heeft op het gebruik of de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens zullen wij u hierover informeren door op voorhand een duidelijke kennisgeving te publiceren, onder vermelding van de ingangsdatum van de aanpassingen.