Website Privacbeleid


Website Privacybeleid

Wij hebben dit privacybeleid aangenomen om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Lincoln Electric ten aanzien van het verzamelen, verwerken en overdragen van persoonlijke informatie die betrekkingheeft op (1) onze klanten, verkopers of leveranciers, of (2) een persoon die websites bezoekt die worden onderhouden door Lincoln Electric (hierna genoemd "persoonsgegevens").

Voor informatie over hoe wij persoonsgegevens over personen in de EU, verwerken, klikt u hier.

Dit privacybeleid verstrekt informatie over het volgende::
• Welke persoonsgegevens wij verzamelen
• Hoe wij die persoonsgegevens gebruiken
• Hoe wij die persoonsgegevens kunnen delen
• Hoe wij die persoonsgegevens beschermen
• Uw keuzes ten aanzien van uw persoonsgegevens

Lincoln Electric verwerkt uitsluitend persoonsgegevens volgens dit privacybeleid en volgens de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of waar u toestemming voor heeft gegeven. Tot zoverre noodzakelijk voor die doeleinden, onderneemt Lincoln Electric redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens nauwkeurig, volledig, recent en betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik.

 

Tot zoverre mogelijk wordt u, voordat u persoonsgegevens verstrekt aan Lincoln Electric, geïnformeerd over bepaalde rechten die u heeft ten aanzien van de persoonsgegevens die u verstrekt en hoe die persoonsgegevens worden verstrekt en gebruikt door Lincoln Electric. Op dat moment kunt u toestemming geven voor het gebruik en uw persoonsgegevens verstrekken aan Lincoln Electric of weigeren om uw toestemming te geven voor dergelijk gebruik en uw persoonsgegevens niet verstrekken.

 

 Wat zijn persoonsgegevens?

De term "persoonsgegevens" betekent "alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("gegevensbetrokkene"); een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of door een of meer factoren met name op het gebied van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon."

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij die persoonsgegevens?

Klant, verkoper en leveranciers:  Lincoln Electric may collect and process the following categories of Personal Data concerning our customers, vendors, and suppliers: voor- en achternaam, contactgegevens, functietitel, bankrekeninggegevens en financiële informatie (waaronderkrediet/inkomstenverleden), transactiegeschiedenis, communicaties en registratie van strafrechtelijke veroordelingen.  Wij verwerken deze informatie om routine en algemene bedrijfspraktijken te faciliteren zoals praktijken die verband houden met verkooporders en management, promotie en het verstrekken van offertes, garantiebeheer, incassobeheer, naleving van de Amerikaanse wet op buitenlandse corrupte praktijken, exportcontroles en andere wettelijke vereisten, boekhoudkundige administratie en het verdedigen van onze belangen en vorderingen.

 

Websitegebruikers: Lincoln Electric verzamelt uw persoonsgegevens om u te voorzien van informatie of updates over Lincoln Electric, zijn producten of booglassen aan personen die de website bezoeken. Wij kunnen de persoonsgegevens die u ons verstrekt ook gebruiken voor interne doeleinden zoals de administratie van de website, data-analyse en naleving van de wet of een wettelijke procedure en het beleid en de procedures van Lincoln Electric. U verstrekt van tijd tot tijd ook nieuwe, bijgewerkte of gecorrigeerde persoonsgegevens aan Lincoln Electric

 

Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken over onze klanten, verkopers en leveranciers zijn afkomstig van de persoon zelf of van zijn/haar bedrijf. Voor websitegebruikers verzamelen wij persoonsgegevens waarvoor u kiest om deze in te voeren op de website.

Lincoln Electric kan ook persoonsgegevens ontvangen van derden die diensten aan ons leveren, zoals beurzen, mailings of andere lijstdiensten. Lincoln Electric kan de volgende categorieën persoonsgegevens ontvangen zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, functietitel, zakelijke of persoonlijke adres.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De categorieën persoonsgegevens die wij hebben verzameld en de redenen waarvoor ze worden verwerkt staan hieronder vermeldt:

 • Voor het voltooien van een transactie: U verstrekt persoonsgegevens aan Lincoln Electric zodat wij u diensten kunnen verlenen en producten of informatie kunnen verstrekken die verband houden met onze diensten en producten. Deze transactie valt vaak onder een bindend contract en om aan de algemene voorwaarden van dat contract te voldoen moet Lincoln Electric uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.
 • Contact Us and Ask the Experts: U kunt een vraag of opmerking sturen naar Lincoln Electric, samen met uw naam en contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres). Lincoln Electric gebruikt deze informative om u antwoord te kunnen geven op uw vraag.  
 • Enquêtes en vragenlijsten: Lincoln Electric kan aan gebruikers van de website vragen om optionele onlinevragenlijsten of opiniepolls in te vullen om hun mening te krijgen over onze huidige of geplande producten en het gebruik ervan. Deze vragenlijsten helpen ons om beter aan uw wensen te voldoen.  Bij het uitvoeren van deze vragenlijsten kunnen wij u vragen uw naam en contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres) aan ons te verstrekken zodat wij u informatie kunnen geven over onze producten en over lassen en snijden. Wij kunnen u bijvoorbeeld nieuwsbrieven of ander marketingmateriaal toestruren.
 • Orders voor producten, toebehoren en verlengde garantie: Indien u producten via de website koopt, vragen wij u om uw naam en contactinformatie (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres), verzendinformatie en factuurgegevens. U wordt ook gevraagd uw creditcardnummer en beveiligingscode op te geven, uitsluitend aan de creditcard-verwerkingsinstantie waarmee wij samenwerken, 3Delta Systems (3dsi.com), ten behoeve van betaling. Lincoln Electric heeft geen toegang tot uw creditcardinformatie en kan deze niet opslaan. For U.S. products, you may also register your Lincoln Electric product on our website so we can provide information updates to you and for this purpose we will ask you for your naam, contactgegevens, en serienummer en codenummer van het product.
 • Een distributeur vinden: Indien u de website gebruikt om een Lincoln Electric-distributeur te vinden, zullen wij u vragen om een locatie. Informatie over uw locatie wordt bewaard en geanalyseerd voor statistische zakelijke redenen.  
 • Updates ten behoeve van klanten en beleggers: Lincoln Electric kan u vragen om uw naam en contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres) zodat wij u updates over onze producten, veiligheidsinformatiebladen (SDS's) veiligheids-en bedrijfsinformatie voor beleggers kunnen toesturen.
 • myLincoln-account: Indien u een account aanmaakt op een website van Lincoln Electric, verzamelen wij de accountgegevens die u verstuurt, zoals uw naam, e-mailadres en de inloginformatie. Wij verzamelen ook informatie over de orders die u plaatst via het account zoals uw aankoopgeschiedenis.
 • E-mails for marketinginformatie: Indien u ons uw e-mailadres en toestemming geeft voor het ontvangen van marketinginformatie, stuurt Lincoln Electric nuttige informatie over Lincoln Electric-producten en over lassen en snijden, zoals advertenties, video's, wedstrijden, kortingen en nieuwsbrieven naar uw e-mailadres. Zie het gedeelte getiteld "Uw keuzes ten aanzien van uw persoonsgegevens" voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden of uitschrijven voor dergelijke e-mails.
 • Elke andere vorm van contact waarbij u uw persoonsgegevens verstrekt : U kunt uw persoonsgegevens op andere wijzen aan ons verstrekken, bijvoorbeeld via commentaarvakjes op de website of door middel van e-mails via de website. Wij zullen dergelijke persoonsgegevens overeenkomstig dit privacybeleid behandelen.
 • Van derden: Lincoln Electric kan ook persoonsgegevens ontvangen van derden die diensten aan ons leveren, zoals beurzen, mailings- of andere lijstdiensten. Lincoln Electric kan de volgende categorieën persoonsgegevens ontvangen zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer,functietitel, zakelijke of persoonlijke adres.


Verzamelen wij speciale categorieën persoonsgegevens of informatie over kinderen? 

Lincoln Electric vraagt er niet naar en verzamelt geen speciale categorieën persoonsgegevens die verband houden met klanten, verkopers, leveranciers of websitegebruikers.

Privacy van kinderen: De website is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar, tenzij anders is bepaald door geldende wetgeving, en wij zullen niet bewust persoonsgegevens van kinderen verzamelen. Wij kunnen u vragen om te bevestigen dat u dergelijke informatie niet aan ons heeft verstrekt of zal verstrekken in postings op de website wanneer u zich registreert. Indien wij ons bewust worden dat dergelijke informatie is verstrekt of geplaatst op de website, zullen wij deze uit onze bestanden verwijderen.

 

Hoe delen wij uw persoonsgegevens?

Lincoln Electric zal persoonsgegevens zoals e-mail adressen die wij hebben verzameld van klanten, verkopers, leveranciers of websitegebruikers niet verkopen of verhuren. Hierna volgen de wijzen waarop wij uw informatie delen:

 • Binnen de groep: Wij delen persoonsgegevens over u binnen Lincoln Electric voor alle doeleinden die hier worden weergeven. Een lijst met alle entiteiten van Lincoln Electric vindt u hier.
 • Externe dienstverleners: Wij zullen uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die onder contract staan bij Lincoln Electric en die ons helpen u van diensten te voorzien en om persoonsgegevens namens ons te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden.  Wij kunnen gebruik maken van een derde om ons te helpen bepalen welke marketinginformatie u nuttig zou kunnen vinden. De dienstverleners zijn gebonden door de wet en/of contract om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens te bescheremen en om uw persoongegevens uitsluitend te verwerken voor de aangevraagde diensten en uitsluitend te handelen volgens onze gedocumenteerde instructies.

  Lincoln Electric deelt ook gegevens met andere bedrijven, verkopers en zakelijke partners om functies voor hen uit te voeren, waarbij deze bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de doeleinden en/of betekenis van de verwerking en voor de rechtmatigheid van de verwerking. Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaren aan een advocaat voor het verkrijgen van juridisch advies. Wij maken gebruik van externe dienstverleners om creditcardinformatie die u verstuurt, te verwerken
 • Vereiste openbaarmakingen: Wij kunnen verplicht worden om persoonsgegevens te openbaren in rechtbanken, tribunalen, aan tegenpartijen of andere verband houdende partijen in juridische procedures en hun professionele adviseurs, in reactie op een bevel van de rechtbank, een dagvaarding, eenverzoek tot het opvragen van informatie bij de burgerlijke stand en andere juridische procedures of zoals anderszins verplicht door de wet.
 • Wettelijke naleving en beschermingen: Wij kunnen uw account en andere persoonsgegevens openbaren in rechtbanken, tribunalen, aan tegenpartijen of andere verband houdende partijen in juridische procedures en hun professionele adviseurs, wanneer wij van mening zijn dat openbaring noodzakelijk is voor naleving van de wet of om de rechten, eigendommen, of veiligheid van Lincoln Electric, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit kan het uitwisselen van persoonsgegevens met andere bedrijven en organisaties inhouden voor fraudepreventie en het verlagen van het kredietrisico.
 • Zakelijke transacties: Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan mogelijke kopers, hun advocaten of professionele adviseurs die interesse hebben in Lincoln Electric of zijn bedrijfsmiddelen.


Hoe gaan wij om met privacy op de website en tracking?

Wij ondersteunen de browserinstelling Do Not Track (DNT). DNT is een voorkeursfunctie die u kunt instellen in uw browserinstellingen om websites te laten weten dat u niet wilt dat de websites uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen.


Voldoen wij aan de Wet op de Online Privacybescherming van Californië?

Inwoners van Californië die deze website gebruiken, kunnen ons vragen bepaalde informatie te verstrekken over eventuele openbaarmaking van de persoonsgegevens van derden voor hun directe marketingdoeleinden. U kunt een dergelijk verzoek indienen via e-mail of per post naar:The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44117

   

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Lincoln Electric zal redelijke stappen ondernemen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Lincoln Electric maakt gebruik van gepaste fysieke, elektronische en beheerprocedures voor het veilig houden en beschermen van persoonsgegevens die wij verzamelen, tegen diefstal, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Let er op dat ondanks onze redelijke inspanningen geen enkele beveiligingsmaatregel ooit perfect of ondoordringbaar is. Derhalve kunnen wij de beveiliging van uw persoonsgegevens niet garanderen.

Hoe is het geregeld met websites van derden?

Deze website bevat links naar websites van derden. Lincoln Electric heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van dergelijke websites. Raadpleeg het privacybeleid van dergelijke websites als u vragen heeft over hun privacypraktijken.

Kan ik mij afmelden voor het ontvangen van e-mails?

U kunt ervoor kiezen om geen marketing- of promotie-e-mails meer te ontvangen door u hier af te melden, door te klikken op de afmeldlink onderaan de e-mail, of door ons een e-mail te sturen met het verzoek tot afmelden.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bijwerken?

U kunt de link gebruiken in het gedeelte "Contact" van dit beleid voor het versturen van bijgewerkte of gecorrigeerde persoonsgegevens of om te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.

Indien u een account bij ons heeft en bij ons inlogt, geeft de website u de mogelijkheid om eerder verstrekte informatie bij te werken of te corrigeren door in te loggen op uw account en te klikken op het User Admin center (gebruiksbeheercentrum) en vervolgens op My Profile (mijn profiel) voor toegang tot uw persoonsgegevens en voor het corrigeren, aanpassen en verwijderen van onjuiste informatie.

Wat houdt ons gegevensbewaarbeleid in?

Lincoln Electric bewaart de over u verzamelde persoonsgegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor het instellen of uitoefenen van, of het voeren van verweer tegen een rechtsvordering.

Voor onze klanten, verkopers en leveranciers bewaren wij hun persoonsgegevens voor de duur die nodig is om ons contract, overeenkomst of betrekking te voltooien of te faciliteren en voor een redelijke periode daarna overeenkomstig onze legitieme bedrijfsbehoeften en functies..

Wij zullen bepaalde persoonsgegevens van bezoekers van de website niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor het instellen of uitoefenen van, of het voeren van verweer tegen een rechtsvordering.

Worden persoonsgegevens over grenzen/internationaal overgedragen?

persoonsgegevens verzameld van onze klanten, verkopers en leveranciers of van website-gebruikers worden opgeslagen op servers die zich bevinden in de Verenigde Staten. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens ook worden opgeslagen op servers in een land waar een aangesloten bedrijf van Lincoln Electric is gevestigd die goederen of diensten verkoopt aan of op de markt brengt in uw vermelde locatie.

Bedenkingen
Indien u bedenkingen heeft over de privacy van de persoonsgegevens die u heeft verstrekt aan Lincoln Electric, kunt u ons een e-mail hierover sturen. Lincoln Electric zal alle klachten en geschillen die u heeft ten aanzien van het gebruiken en openbaren van uw persoonsgegevens onderzoeken en trachten op te lossen overeenkomstig dit privacybeleid.


Contact
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, de praktijken van de website of hoe u omgaat met de website, kunt u ons een e-mail sturen of contact met ons opnemen via het volgende adres:

Webmaster
The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44117
privacy@lincolnelectric.com


UPDATES AAN HET PRIVACYBELEID

Indien wij wijzigingen uitvoeren aan ons privacybeleid, zullen wij deze wijzigingen plaatsen op deze pagina en de wijzigingsdatum bovenaan het privacybeleid aanpassen. Indien wij dit privacybeleid wezenlijk wijzigen op een wijze die invloed heeft op hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken of openbaren, dan zullen wij u hierover inlichten door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd en door aan te geven wanneer de wijzigingen zullen ingaan.

 

INFORMATIEVERWERKING IN DE EUROPESE UNIE

Zie de volgende informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens door Lincoln Electric als u woonachtig bent in een land in de EU.

 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Lincoln Smitweld B.V.("Lincoln Electric") is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die worden verzameld van onze klanten, verkopers of leveranciers of die worden ingestuurd via de website.

 

Welke van uw persoonsgegevens verwerken wij?

De categorieën persoonsgegevens die Lincoln Electric over u verwerkt, voor de hieronder beschreven doeleinden, staan hierin vermeld.

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond?

Lincoln Electric verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden die wij hierin hebben beschreven, en voor uw gemak, ook in dit gedeelte. Waarvan toepassing, zullen wij op het moment van verzamelen, aangeven of het verstrekken van de persoonsgegevens een wettelijke en contractuele vereiste is en of u verplicht bent de persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke consequenties van het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens.

Informatie over onze klanten, verkopers of leveranciers

Lincoln Electric kan persoonsgegevens over uw klanten, verkopers en leveranciers verzamelen en verwerken om routinematige en algemene bedrijfspraktijken te faciliteren, zoals de praktijken die verband houden met verkooporders en beheer.

Rechtsgronden: De verwerking wordt gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) verwerking is toegestaan op basis van toestemming; (2) verwerking nodig is voor Lincoln Electric’s legitieme belangen zoals vermeld hierin; (3) verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract waar u een partij van bent; (4) Lincoln Electric verplicht is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting in de EU of een lidstaat.

Informatie over Lincoln Electric, zijn distributeurs en producten

Dit omvat verwerking van persoonsgegevens voor: het verstrekken van informatie of updates over Lincoln Electric of zijn producten, booglassen, veiligheidsinformatiebladen (SDS's), veiligheids- en bedrijfsinformatie voor beleggers; het uitvoeren van optionele online vragenlijsten en opiniepolls om input te krijgen van websitebezoekers ten aanzien van huidige of geplande producten en het gebruik ervan; het zoeken naar een Lincoln Electric-distibuteur in de buurt.

Rechtsgronden: De verwerking wordt gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) verwerking is toegestaan op basis van toestemming van de websitebezoeker; (2) verwerking nodig is voor Lincoln Electric’s legitieme belangen zoals vermeld hierin; (3) verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract waar u een partij van bent; (4) Lincoln Electric verplicht is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verlichting in de EU of een lidstaat.

Administratie van de website en myLincoln

Dit omvat verwerking van persoonsgegevens voor: het verrichten van administratie voor de website en het myLincoln-account.

Rechtsgronden: De verwerking is gerechtvaardigd op basis (1) van uw toestemming; (2) dat verwerking nodig is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric zoals hierin staat vermeld; en (3) dat verwerking nodig is voor het uitvoeren van een contract waarvan u een partij bent.

Naleving van wet, interne regelgeving en bescherming

Dit omvat verwerking van persoonsgegevens voor: naleving van de wet of een wettelijke procedure, het beleid en de procedures van Lincoln Electric en voor het beschermen van rechten, eigendommen of veiligheid van Lincoln Electric, onze gebruikers en anderen.

Rechtsgronden: De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) Lincoln Electric verplicht is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting in de EU of een lidstaat; (2) de levensbelangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon moeten worden beschermd; en (3) verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric zoals beschreven hierin.

Communicatie met websitebezoekers

Dit omvat verwerking van persoonsgegevens zodat: bezoekers een vraag of opmerking kunnen versturen naar Lincoln Electric en Lincoln Electric op dergelijke vragen kan antwoorden.

Rechtsgronden: De verwerking is gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat verwerking nodig is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric zoals beschreven hierin.

Zakelijke transacties

Dit omvat verwerking van persoonsgegevens om: te voldoen aan verzoeken van potentiële kopers die interesse hebben in Lincoln Electric of zijn bedrijfsmiddelen.

Rechtsgronden:De verwerking is gerechtvaardigd op basis (1) van uw toestemming; en (2) dat verwerking nodig is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric zoals beschreven hierin.

Directe marketing

Dit omvat het verwerken van persoonsgegevens: het leveren van (e-)nieuwsbrieven en andere marketingmaterialen.

Rechtsgronden: De verwerking is gerechtvaardigd op basis (1) van uw toestemming; (2) dat verwerking nodig is voor de legitieme belangen van Lincoln Electric zoals beschreven hierin.

Garantie en registratie

Dit omvat het verwerken van persoonsgegevens voor: het leveren van productregistratie en verlengde garanties. 

Rechtsgronden: De verwerking wordt gerechtvaardigd op basis van wettelijke bepalingen dat (1) verwerking nodig is voor het uitvoeren van een contract waar u een partij van bent; (2) verwerking nodig is voor Lincoln Electric’s legitieme belangen zoals vermeld hierin; en (3) Lincoln Electric veplicht is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting in de EU of een lidstaat.  

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gedeeld binnen Lincoln Electric (d.w.z. binnen de groep) of met derden. In sommige gevallen kunnen externe bedrijven persoonsgegevens direct van u namens ons verzamelen.

De categorieën ontvangers van staan hier.

 

Maken wij uw persoonsgegevens internationaal bekend?

Binnen de groep

Door de internationale aard van onze activiteiten, kunnen sommige ontvangers die hierin worden genoemd, gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), die geen toereikend niveau bieden aan wettelijke gegevensbescherming. Internationale overdrachten zullen plaatsvinden naar landen waar entiteiten van Lincoln Electric kantoren hebben, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Mexico, Argentië, Brazilië, Colombia, Venezuela, Rusland, Oekraëne, Australië, China, India, en Japan. De overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER vindt plaats op basis van onze internationale gegevensoverdracht en verwerkingsovereenkomst binnen de groep die is gebaseerd op standaardcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie ter bescherming van de persoonsgegevens wanneer deze buiten de EER worden overgedragen en overeenkomstig de geldende wetgeving.

Derden

Sommige derden met wie wij uw persoonsgegevens delen, bevinden zich ook buiten de EER. Bepaalde landen van derden zijn door de Europese Commissie officieel erkend in het leveren van een toereikend niveau aan bescherming U vindt een lijst met deze landen op het volgende adres: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Overdrachten naar derden die zijn gevestigd in andere derde landen buiten de EER vinden plaats met gebruik van een aanvaardbaar gegevensoverdrachtmechanisme, zoals  het Privacy Shield voor overdrachten naar zelf gecertificeerde Amerikaanse organisaties, de standaard contractbepalingen van de EU, bindende bedrijfsvoorschriften, goed gekeurde Gedragscodes en certificeringen of in buitengewone omstandigheden op basis van toegestane wettelijke ontheffingen. 

Neem contact op met privacy@lincolnelectric.com, indien u nadere informatie, of daar waar mogelijk, een exemplaar wilt ontvangen van het betreffende gegevensoverdrachtmechanisme.

Hoe lang bewaart Lincoln Electric mijn Persoonsgegevens?

Voor meer informatie over hoe lang Lincoln Electric uw persoonsgegevens bewaart, klikt u hier.

 

Rechten in verband met uw persoonsgegevens

Op grond van de voorwaarden zoals bepaald door de geldende gegevensbeschermingswetten, heeft u het recht tot uitoefening van de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens: 

Toegang

U heeft het recht om een bevestiging van ons te ontvangen als uw persoonsgegevensworden verwerkt, het doeleinde van de verwerking, de categorieën gegevens, de rechtsgrond van de verwerking, informatie over ontvangers van de gegevens, en de niet-EU landen waarin zij zijn gevestigd, de toegepaste veiligheidsmaatregelen voor de overdracht van gegevens naar niet-EU landen, de bewaarperiode van gegevens of de criteria om dat te bepalen, nadere informative over uw rechten, onze verwerkingsactiviteiten, de informatiebronnen en de aanzienlijke en voorziene consequenties van verwerking.

Rectificatie

U heeft het recht om rectificatie te verzoeken van onjuiste persoonsgegevens en om onvolledige gegevens aan te vullen.

Bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zwaarwegende en legitieme redenen die verband houden met uw specifieke situatie, behalve in gevallen waarbij wettelijke bepalingen de verwerking uitdrukkelijk vereisen   Daarnaast heeft u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor directe marketing doeleinden. 

Portabiliteit

U kunt uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt machineleesbaar formaat, en heeft het recht om zonder verhindering de persoonsgegevens door te sturen naar andere verwerkingsverantwoordelijken   Dit recht bestaat alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een contract en de verwerking automatisch wordt uitgevoerd.

Beperking

U heeft het recht om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als (i) u de nauwkeurigheid ervan betwist –gedurende de periode die wij nodig hebben om uw verzoek te bevestigen; (ii) de verwerking onwettig is en u bezwaar heeft tegen het wissen van de gegevens en in plaats daarvan verzoekt om een beperking; (iii) wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ons vertelt dat u ze nodig heeft ter vaststelling of uitvoering van of het voeren van verweer tegen een rechtsvordering; of (iv) u bezwaar maakt tegen verwerking op basis van openbare of legitieme belangen –gedurende de periode die wij nodig hebben om uw verzoek te bevestigen.

Wissen

U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verzameld hebben, u uw toestemming heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking, u bezwaar heeft gemaakt en er geen dwingende wettelijke redenen bestaan voor de verwerking, de verwerking onwettig is, of wissen verplicht is volgens een wettelijke bepaling.

Het recht om een klacht in te dienen

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de EU-lidstaat waar u bent gevestigd, uw plaats van tewerkstelling, of de locatie waar de kwestie die aanleiding geeft tot het bezwaar, heeft plaatsgevonden.    

Het recht om toestemming te weigeren of deze in te trekken

Let er op dat wanneer wij u om uw toestemming vragen voor bepaalde verwerking, u het recht heeft om deze toestemming te weigeren en dat u uw toestemming op elk moment kunt intrekken zonder negatieve consequenties. De wetmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvond voordat u uw toestemming introk, zal niet worden beïnvloed.

 

Contactgegevens

Voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met Lincoln Electric, klikt u hier.

Indien u een van de eerder genoemde rechten wilt uitoefenen of indien u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u deze vragen richten tot:

onze Coördinator Gegevensbescherming en Privacy:

Lincoln Electric Europe

25, Boulevard de la Paix / 95895 Cergy-Saint Christophe Cedex /France

 

E-mail addres: privacy@lincolnelectric.com